Codul Etic APWR

CODUL ETIC
- Asociația Prader Willi din România -
 
Acceptat la data de 13.02.2015.
Versiunea 1.0
 
Elaborat:
Almási Zsuzsa
Aprobat:
Dorica Dan
 
CAPITOL I - DISPOZIŢII GENERALE
 
Art. 1. Prezentul cod etic se aplică personalului (membrilor, personalului angajat și voluntarilor) Asociației Prader Willi din România (APWR).
Art. 2. Codul etic se bazează pe un set de valori şi norme etice fundamentale și reprezintă un set de reguli care reflectă principiile generale de conduită profesională aplicabile în relaţia cu beneficiarii şi partenerii asociației.
Art. 3. Scopul codului etic este:
 1. De a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii asociației;
 2. De a stabili normele generale de conduită în desfăşurarea activităţii asociației;
 3. De a fi folosit ca un instrument în rezolvarea conflictelor de natură etică.
CAPITOLUL II - VALORI  ŞI  PRINCIPII  ETICE APLICATE ÎN CADRUL FURNIZĂRII SERVICIILOR
 
Art. 4. APWR trebuie să fie permanent vocea pacienților pe care îi reprezintă, în toate comunicările și activitățile sale va reprezenta exclusiv interesele pacienților.
 
Art. 5. Valorile şi principiile etice care stau la baza prezentului cod:
 1. Valori:
 1. Egalitatea de şanse - Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile oferite de asociație şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
 2. Libertatea de alegere - Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul ce răspunde nevoii sale, în limitele paletei de servicii ale asociației.
 3. Transparenţă şi participare în acordarea serviciilor - Potenţialii beneficiari sunt încurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrată în planificarea şi furnizarea serviciilor oferite de asociație.
 4. Confidenţialitatea - APWR ia măsurile necesare şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.
 5. Demnitatea umană - Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi beneficiarii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.
 1. Principii:
 1. Universalitate - Fiecare persoană are dreptul să acceseze serviciile oferite de APWR, în limita numărului de beneficiari ce pot fi incluși în diferitele servicii.
 2. Obiectivitate şi imparţialitate - În acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.
 3. Eficienţă şi eficacitate - În acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea cazului într-un mod adecvat calitativ și cantitativ, într-o perioadă de timp adecvată.
 4. Abordarea multidisciplinară în furnizarea de servicii - Acordarea de servicii se va baza pe o evaluare multidisciplinară completă şi complexă a nevoilor solicitanţilor şi se va efectua o intervenţie multidisciplinară acolo unde este cazul.
 5. Cooperare şi parteneriat - Serviciile se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii. Se va recomanda transferul beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii.
 6. Orientarea pe rezultate - APWR are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite.
 7. Îmbunătăţirea continuă a calităţii - APWR se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi pe eficientizarea resurselor disponibile.
CAPITOLUL III - NORME GENERALE DE CONDUITĂ ÎN ACORDAREA SERVICIILOR
 
Art. 6. În relaţia personal APWR - beneficiar se vor respecta următoarele norme generale de conduită:
 1. Personalul trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere profesional;
 2. Personalul va adapta limbajul profesional la capacităţile de înţelegere şi caracteristicile beneficiarului și va furniza informaţii obiective, centrate pe problema beneficiarului;
 3. În vederea abordării comprehensive a problemelor, personalul va lucra în echipe multidisciplinare;
 4. Personalul va prezenta beneficiarului sau aparținătorului (după caz) toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile;
 5. Serviciile trebuie să fie adaptate în funcţie de nevoile beneficiarului;
 6. Între APWR și beneficiari se va încheia un contract de servicii, în care sunt specificate drepturile şi obligaţiile fiecăruia;
 7. Echipa multidisciplinară, după o analiză corectă și obiectivă a nevoilor şi problemelor beneficiarului va alege strategia şi metodele adecvate de intervenție;
 8. Personalul nu va face discriminări pe bază de sex, religie, rasă, etnie, apartenenţă profesională, orientare politică sau sexuală şi venituri;
 9. Personalul nu va influenţa beneficiarul în orientarea politică, religioasă, sexuală sau de altă natură;
 10. Personalul nu se va implica în relaţii sentimentale cu beneficiarii;
 11. Personalul nu va accepta de la beneficiari recompense materiale pentru serviciile prestate în cadrul activității din asociație;
 12. Personalul nu va folosi informaţiile obţinute în timpul activității în scop personal;
 13. APWR implică beneficiarii şi partenerii în procesul de organizare şi dezvoltare a serviciilor furnizate.
 
Art. 7. În relaţia coleg - coleg se vor respecta următoarele norme generale de conduită:
 1. Între colegi trebuie să existe o relaţie de cooperare şi susţinere reciprocă:
  1. tot personalul contribuie la realizarea scopurilor şi obiectivelor asociației;
  2. este necesară o permanentă comunicare şi un transfer de date între colegi pentru a asigura multidisciplinaritatea serviciilor;
  3. colegii vor depune eforturi comune pentru realizarea unei comunicări eficiente prin transferul de informaţii, implicarea în identificarea şi soluţionarea problemelor.
 2. Relaţia între colegi se va baza pe respect reciproc:
 1. nemulţumirile apărute între colegi vor fi exprimate direct şi imediat;
 2. fiecare dintre colegi are dreptul de a-i fi respectată opinia;
 3. în cazul unui conflict fiecare are dreptul să-şi expună şi să-şi susţină punctul de vedere;
 4. conflictele personale nu vor afecta relaţiile de colegialitate şi profesionale;
 5. în relaţiile dintre colegi se va folosi un limbaj adecvat şi decent.
 1. Sinceritate şi corectitudine:
 1. se va evita denigrarea şi calomnierea cu bună ştiinţă a colegilor;
 2. se va evita dezvăluirea unor aspecte din viaţa privată/personală a colegilor care ar putea prejudicia imaginea acestora;
 3. opiniile exprimate vor fi conforme cu realitatea;
 4. în activitatea desfăşurată colegii se vor baza pe promovarea propriilor calităţi şi merite profesionale şi nu pe evidenţierea defectelor celorlalţi.
 
Art. 8. În relaţia personal APWR - reprezentanţi ai partenerilor, ai instituţiilor şi ai societăţii civile se vor respecta următoarele norme generale de conduită:
 1. Loialitatea faţă de asociație prin:
 1. obligaţia personalului de a apăra prestigiul asociației;
 2. abţinerea de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor asociației;
 3. angajaţii vor evita exprimarea publică a unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu politicile, strategiile, proiectele şi activitatea desfăşurată la nivelul asociației;
 4. în cazul participării la activităţi sau dezbateri publice, ca reprezentanţi ai asociației, personalul va respecta limitele mandatului primit din partea asociației;
 5. interzicerea oricăror aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile în care asociația are calitatea de parte.
 1. Confidenţialitate:
 1. personalului îi este interzisă dezvăluirea unor informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 2. informaţiile cu privire la date personale vor fi dezvăluite numai cu acordul persoanelor în cauză.
 1. Evitarea folosirii imaginii asociației în interes personal:
 1. personalul nu va folosi imaginea asociației în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau de altă natură.
 1. Respect şi atitudine conciliantă:
 1. angajaţii vor respecta libertatea opiniilor şi nu se vor lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate;
 2. angajaţii vor evita pe cât posibil declanşarea unor conflicte în relaţia cu reprezentanţi ai altor instituţii sau ai societăţii civile;
 3. în cazul apariţiei unor conflicte inevitabile se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea lor pe cale amiabilă, inclusiv prin mediere.
CAPITOLUL IV - COLABORAREA CU INDUSTRIA FARMACEUTICĂ
 
Art. 9. Conform Codului de Practică al EFPIA privind relaţiile dintre industria farmaceutică şi organizaţiile de pacienţi APWR adoptă următoarele principii:
 1. APWR se va asigura ca îi este respectată independenţa, din punctul de vedere al opţiunilor politice, al politicilor şi al activităţilor organizate și capacitatea de a promova și apăra drepturile pacienților;
 2. Toate parteneriatele dintre APWR şi industria farmaceutică se vor baza pe respect reciproc, deciziile fiecărui partener având valoare egală;
 3. Obiectivele şi domeniul oricărui parteneriat vor fi transparente și în acord cu misiunea și obiectivele APWR. Sprijinul financiar şi nefinanciar oferit de industria farmaceutică va fi întotdeauna evidențiat în rapoartele publice ale APWR;
 4. Industria farmaceutică nu va solicita, iar APWR nu îşi va asuma promovarea unui anumit medicament;
 5. APWR va evita finanțarea dintr-o singură resursă (din partea unei singure companii) și va căuta să-și diversifice resursele de finanțare pentru a-și păstra independența (finanțarea totală din partea companiilor farmaceutice nu va depăși 50% din totalul veniturilor organizației).
CAPITOLUL IV - RESPONSABILITĂŢI, MODUL DE ÎNREGISTRARE ŞI SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR
 
Art. 10. Încălcarea normelor prezentului cod atrage răspunderea disciplinară a personalului.
Art. 11. Procedura şi modul de sesizare şi soluţionare a reclamaţiilor:
 1. Sesizarea oricăror aspecte negative legate de serviciile acordate în cadrul APWR se face pe următoarele căi:
 1. verbal – adresat personalului sau conducerii APWR;
 2. în scris la sediul Centrului NoRo al APWR în „Registrul de sesizări și reclamații”.
 1. Termenul de soluţionare a sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora, timp în care reclamantului i se va comunica răspunsul scris sau verbal în legătură cu problema sesizată.
 2. În răspunsul dat în urma sesizării, va fi menţionată şi modalitatea de contestare a acestuia.
CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE
 
Art. 12. Pentru informarea beneficiarilor prezentul cod etic este pus la recepția Centrului NoRo pentru a putea fi consultat de cei interesaţi.
Art. 13. Prezentul cod de conduită intră în vigoare la data de 23.02.2015.