ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

Avand in vedere:

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

 

ANUNTAM CONCURS DE SELECTIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR TIPURI DE EXPERTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

 

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1

Trainer sesiuni teoretice/schimb de experiență

2

4 luni,

12 ore/luna

Expert național, >10 ani experiență

2

Trainer sesiuni practice/schimb de experiență

2

4 luni,

22 ore/luna

Expert național, 5-10 ani experiență

3

Trainer sesiuni practice/schimb de experiență

2

4 luni,

22 ore/luna

Expert național, <5 ani experiență

 

 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:

 • Egalitate de șanse și nediscriminare
 • Confidențialitate
 • Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate și tratament egal
 • Transparență
 • Utilizarea eficientă a fondurilor publice

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR, RESPONSABILITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

1. Trainer sesiuni teoretice/schimb de experiență

(Expert național, >10 ani experiență)

Atribuții:

 • Vor desfasura seminariile in conformitate cu programa (curricula) aferenta în cadrul schimburilor de experiență și bune practici organizate în mediul online, conform planificării;
 • Vor intocmi documentatia specifica si vor pregati materiale relevante instruirii si evaluarii;
 • Mentin comunicarea cu expertii organizare, derulare formare;
 • Intocmesc si depun rapoarte tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.

Educaţie solicitată: Studii superioare de specialitate in domeniul medical, genetica medicala/boli rare

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniul managementului bolilor rare de peste 10 ani

Competențe solicitate: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic cu aplicatii practice

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

2. Trainer sesiuni practice/schimb de experiență

(Expert național, 5-10 ani experiență)

Atribuții:

 • Vor desfasura seminariile in conformitate cu programa (curricula) aferenta în cadrul schimburilor de experiență și bune practici organizate în mediul online, conform planificării;
 • Vor intocmi documentatia specifica si vor pregati materiale relevante instruirii si evaluarii;
 • Mentin comunicarea cu expertii organizare, derulare formare;
 • Intocmesc si depun rapoarte tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.

Educaţie solicitată: Studii superioare de specialitate in domeniul medical, genetica medicala/boli rare

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniul managementului bolilor rare intre 5 si 10 ani

Competențe solicitate: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic cu aplicatii practice

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

3. Trainer sesiuni practice/schimb de experiență

(Expert național, sub 5 ani experiență)

Atribuții:

 • Vor desfasura seminariile in conformitate cu programa (curricula) aferenta în cadrul schimburilor de experiență și bune practici organizate în mediul online, conform planificării;
 • Vor intocmi documentatia specifica si vor pregati materiale relevante instruirii si evaluarii;
 • Mentin comunicarea cu expertii organizare, derulare formare;
 • Intocmesc si depun rapoarte tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.

Educaţie solicitată: Studii superioare in domeniul asistentei sociale

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniul managementului bolilor rare sub 5 ani

Competențe solicitate: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic cu aplicatii practice

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor și derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selecție.

 

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

Dosarele candidaților se depun la recepția Centrului NoRo, în perioada 20-23.07.2021, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9, Zalău, Sălaj.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • 23 iulie ora 16:00 – termen limita pentru depunerea dosarelor de aplicație;
 • 26 iulie ora 10:00 –publicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților;
 • 27 iulie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 28 iulie - Publicare rezultate după contestație;
 • 29 iulie – Desfășurare etapa II selecție – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 30 iulie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a;
 • 02 august - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

​19.07.2021.

Dan Dorica

președinte