INVITAŢIE  în vederea depunerii unei oferte pentru achiziţia unui Polisomnograf  în cadrul proiectului  “Centru de expertiză pentru boli rare - ExpertRARE”

Asociatia Prader Willi din Romania vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei unui Polisomnograf  în cadrul proiectului  “Centru de expertiză pentru boli rare - ExpertRARE”  
1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL
Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610 033;  Fax: 0260 610 033; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Achiziţia de echipamente medicale.   
33100000-1 –  Echipamente medicale
3. CANTITATI
Se vor achizitiona urmatoarele echipamente medicale:
Polisomnograf
4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC
Un operator economic este eligibil pentru a furniza echipamentele medicale în cadrul prezentei proceduri dacă:
 • Este legal înregistrat şi furnizează în mod licit servicii pe piață corespunzător obiectului contractului ce urmează să fie atribuit făcând dovada acestui fapt prin semnarea declarației privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2;
 • Nu se află în conflict de interese față de achizitor;
 • Depune oferta financiară conform Formularului 1 şi a anexei la oferta financiară prevăzute în prezenta documentaţie de achiziţie iar valoarea ofertei va fi exprimată în LEI;
 • Depune oferta tehnică prezentând  principalele caracteristici ale echipamentelor iar
 • acestea sunt cel puţin egale cu cerinţele din prezenta documentaţie de achiziţie;
 • Oferta trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
 • Formularul nr. 1 – Oferta financiară cu anexa
 • Formularul nr. 2 – Declaratie privind eligibilitatea
 • Oferta tehnică

în urma derulării procedurii de achiziţie, ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si achizitorul.

5. CONDIŢIILE DE EXCLUDERE DE LA PARTICIPAREA LA PROCESUL DE ACHIZIŢIE ŞI ACORDAREA CONTRACTELOR

Ofertanţii vor fi excluşi de la participarea la procedura de licitaţie dacă:
 1. sunt în faliment, sunt intraţi în administrarea unei autorităţi judiciare sau în curs de lichidare, şi-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;
 2. sunt vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care Organismul Intermediar Elveţian le poate justifica;
 3. nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care sunt înregistraţi;
 4. au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecție în acest sens;
 5. au fost declaraţi a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul Guvernului Elveţian sau a altor donatori internaţionali;
 6. se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de către Agenţia Executivă/Partener şi nu reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate.
Ofertanţii trebuie să certifice, printr-o declaraţie de eligibilitate, că nu intră sub incidenţa nici uneia din situaţiile descrise mai sus.
Nu se vor acorda contracte ofertanţilor care în timpul procedurii de licitaţie intră sub incidenţa uneia dintre următoarele situaţii:
 • sunt supuşi unui conflict de interese;
 • se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de către AE/partener, ca o condiţie de participare la procedura de contractare sau nu reuşesc să furnizeze informaţiile cerute;
 • au trimis documentaţia necesară după expirarea termenului limită specificat în invitaţia la participare;
 • dacă declaraţia de eligibilitate a ofertantului, semnată şi ştampilată, lipseşte din pachetul cu documentaţie trimis în cadrul termenului limită;
 • oferta tehnică şi financiară furnizată nu este acceptabilă şi nu respectă Specificaţiile tehnice.
6. TERMENUL - LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 29.08.2016, ora 16:00.
7. ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE
Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin poştă la adresa:
Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610 033;Fax: 0260/ 610 033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260610033.
Modul de prezentare al ofertelor:
Ofertele se vor depune intr-un exemplar (original), se vor depune într-un plic închis inscripționat cu mesajul: A nu se deschide înainte de data de 29.08.2016, ora 16:00
Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.
8. LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE
Ofertele vor fi redactate în limba română.
9. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.
10. DATA, ORA SI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR
Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1.
Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.
11. FINANTAREA ACHIZITIEI
Finantat prinProgramul de Cooperare Elvețiano-Român, în cadrul proiectului Centru de expertiză pentru boli rare – ExpertRARE, cu numărul CSS 18.
12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Prețul cel mai scăzut.
 
Anexe: