ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PROIECT POCU

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PROIECT POCU
pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, Asociația Prader Willi din România anunţă organizarea selecţiei partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective specific 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Condiţiile  generale de eligibilitate se regasesc in Ghidul Solicitantului, Conditii Generale POCU 2014-2020 ( aprilie 2016) - http://www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul dosarului de participare:

A. Documente de functionare a entitatii:  Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie; Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 2 ani.

B. Documente specifice: Documentele conform  Ghidul Solicitantului Condiții generale (semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal); Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); Fişa Partenerului completată cu informatiile necesare; două CV-uri ale experților care vor fi implicați în proiect.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezentiă reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învătământ preșcolar, primar și secundar de calitate pentru copii și tineri cu diabilități provenite din boli cronice/rare prin acțiuni integrate.

 

Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:

 1. Organizarea rețelei socio- educaționale – împărțirea responsabilităților între parteneri
 2. Realizarea unui Plan de măsuri inclusive pentru copiii și tinerii cu disabilități din Zalău și județul Sălaj.
 3. Inițierea unor echipe la nivel de comunitate formate din persoane resursă, instruite în cadrul proiectului, pentru a asigura măsuri unclusive eficiente
 4. Activități de suport: informare, mediere scolară, cosiliere si orientare socio-educațională, combinate cu activități de educație parentală
 5. Evaluarea multidisciplinară a copiilor cu disabilități si inițierea de planuri de interventie personalizate, introducerea în terapie (după caz)
 6. Instruirea tinerilor în abilități de viață independentă
 7. Sprijinirea tranziției școlare a copiilor în momente critice
 8. Organizarea de tabere terapeutice pentru copii si tineri 
 9. Educație pentru sănătate, igienă și nutriție
 10. Crearea unui tool-kit de materiale de învățare, adaptate nevoilor copiilor
 11. Inițierea unei Rețele de sprijin profesional - activități de mentorat didactic – schimb de experiență între cadrele didactice, terapeuți si între copii
 12. Introducerea unor metode de predare noi, folosind IT
 13. Organizarea de campanii de informare și conștientizare la nivel de comunitate
 14. Evaluări periodice și raport

Organizatiile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată, Scrisoare de intenţie, dovada experienței de minim 3 ani în domeniul activităților proiectului, statutul organizației și actul constitutiv sau alt act de constituire, situațiile financiar contabile (balanță, bilanț contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităților din proiect. Documentele vor fi depuse cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POCU, O.S. 62., 6.3, 6.4, 6.6, la Asociației Praeder Willi – adresa: Simion Barnutiu, nr.97, bl. SB 88, AP 14, Zalău, email: dorica.dan@eurordis.com până la data de 08.11.2016.

În Scrisoarea de intenţie și în Fișa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentare aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate și atingerea obiectivelor și a contribuţiei în parteneriat: plusvaloarea adusă proiectului.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate in vederea incheierii Acordului de Parteneriat. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

Va multumim!

Dorica Dan- presedinte APWR