ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare
Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical
TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”
Contract: POCU/91/4/8/108073

 

 

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

Avand in vedere:

 

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

 

ANUNTAM CONCURS DE SELECTIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR TIPURI DE EXPERTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

 

 

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1.

Coordonator de activitate

1

36

Coordonator proiect >10 ani

2.

Expert recrutare, selectie, administrare grup tinta

2

31

 

Expert national, sub 5 ani experiență

 

Prezenta procedura de recrutare si selectie are la baza urmatoarele principii:

 • Egalitate de sanse si nediscriminare
 • Confidentialitate
 • Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate si tratament egal
 • Transparenta
 • Utilizarea eficienta a fondurilor publice

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS

Coordonator de activitate

Codul ocupaţiei: 241311

Atribuţii:

 • Asigura coordonarea echipei de experti ai partenerului pentru realizarea obiectivelor propuse prin planificari si evaluari a activitatilor;
 • Asigura monitorizarea respectarii sarcinilor din fisele de post ale expertilor, monitorizarea activitatii expertilor, realizarea de recomandari de optimizare a activitatilor acolo unde este cazul, gestionarea bugetului aferent partenerului;
 • Sprijina implementarea activitatilor in orice aspect in care va fi necesar;
 • Urmareste atingerea rezultatelor propuse prin activitatile alocate partenerului;
 • Asigura raportarea tehnica si financiara a cheltuielilor si activitatilor, catre Solicitant, in conformitate cu procedurile stabilite;
 • Urmareste realizarea si implementarea corecta a achizitiilor aferente partenerului;
 • Urmareste respectarea obligatiilor privind masurile de informare si publicitate la nivelul proiectului;

Educaţie solicitată: Studii superioare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului:

Experienţă solicitată Experienta in activitati de analiza, coordonare, monitorizare, planificare, evaluare, raportare, organizare. Experienta in gestionarea resurselor umane si materiale. – peste 10 ani

Competenţe solicitate: Competente in ce priveste organizarea, planificare, comunicare, cunoasterea instrumentelor de coordonare, previzionare, gestionare resurse umane si materiale;

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

EXPERT RECRUTARE, SELECTIE, ADMINISTRARE GRUP TINTA

Codul ocupaţiei: 242320 specialist in recrutare

Atribuţii:

 • Elaboreaza metodologia de identificare, selectie, recrutare, administrare grup tinta;
 • participa la intalnirea de organizare a activitatii;
 • organizeaza evenimente de informare si recrutare a grupului tinta;
 •  planifica si pun in aplicare etapele recrutarii si selectiei grup tinta;
 •  fac demersuri pt incheierea acordurilor de colaborare cu institutii medicale/universitati din toate regiunile din tara;
 •  examineaza si evalueaza conditiile de eligibilitate ale membrilor grupului tinta recrutat;
 • informeaza echipa in legatura cu stadiul de recrutare si selectie;
 •  administreaza baza de date cu membrii grupului tinta;
 •  gestioneaza documentatia specifica-dosarele de recrutare si inregistrare;
 • monitorizeaza implicarea grupului tinta in activitati recrutand si selectand membrii grupului tinta inclusiv pt liste de rezerva;
 • intocmesc si depun rapoarte tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.
  Educaţie solicitată Studii superioare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in: comunicare cu publicul si cu institutii publice, administrarea de documente si baze de date. - 2 ani
Competenţe solicitate Comunicare cu publicul, administrare baze de date, organizare evenimente.

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor si derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selectie

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

 

           Dosarele candidaților se depun la receptia Centrului NoRo, in perioada 15.06.2018 – 20.06.2018, intre orele 0900-1700, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9,  Zalau, Salaj.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 • 20 Iunie ora 17:00 – termen limita pt depunerea dosarelor de aplicatie;
 • 25 Iunie – Desfasurare etapa I selectie – verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de candidați si publicarea rezultatelor etapei I;
 • 26 iunie ora 17:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 27 iunie - Publicare rezultate etapa I;
 • 28 Iunie – Desfășurare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 29 Iunie ora 17:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a ;
 • 2 Iulie - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

 

01.06.2018.                                                                                        Dorica Dan, președinte