Proiectul ”TEAM – Together, everybody achieve more”

Asociația Prader Willi din România aderulat proiectul cu titlul ”TEAM – Together, everybody achieve more” finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2009-2014, finanţat din FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE - Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Masura 2.
Scopul principal al proiectului este crearea unei întelegeri mai bune a provocărilor cu care se confruntă pacienții cu boli rare în accesarea serviciilor de care au nevoie în cele două țări prin:
  • Împărtășirea de cunoștințe și bune practici între partenerii din Norvegia și România
  • Creșterea accesului la informații despre bolile rare în ambele țări

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PROIECT POCU

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PROIECT POCU
pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, Asociația Prader Willi din România anunţă organizarea selecţiei partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective specific 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Condiţiile  generale de eligibilitate se regasesc in Ghidul Solicitantului, Conditii Generale POCU 2014-2020 ( aprilie 2016) - http://www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul dosarului de participare:

A. Documente de functionare a entitatii:  Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie; Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 2 ani.

B. Documente specifice: Documentele conform  Ghidul Solicitantului Condiții generale (semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal); Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); Fişa Partenerului completată cu informatiile necesare; două CV-uri ale experților care vor fi implicați în proiect.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezentiă reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învătământ preșcolar, primar și secundar de calitate pentru copii și tineri cu diabilități provenite din boli cronice/rare prin acțiuni integrate.

Ghid de Servicii

Pages

Subscribe to Asociatia Prader Willi din Romania RSS