Proiect ProGeneRare

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

Avand in vedere:

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

 

ANUNTAM CONCURS DE SELECTIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR TIPURI DE EXPERTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

 

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1

Trainer sesiuni teoretice/schimb de experiență

2

4 luni,

12 ore/luna

Expert național, >10 ani experiență

2

Trainer sesiuni practice/schimb de experiență

2

4 luni,

22 ore/luna

Expert național, 5-10 ani experiență

3

Trainer sesiuni practice/schimb de experiență

2

4 luni,

22 ore/luna

Expert național, <5 ani experiență

 

 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:

 • Egalitate de șanse și nediscriminare
 • Confidențialitate
 • Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate și tratament egal
 • Transparență
 • Utilizarea eficientă a fondurilor publice

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR, RESPONSABILITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

1. Trainer sesiuni teoretice/schimb de experiență

(Expert național, >10 ani experiență)

Atribuții:

 • Vor desfasura seminariile in conformitate cu programa (curricula) aferenta în cadrul schimburilor de experiență și bune practici organizate în mediul online, conform planificării;
 • Vor intocmi documentatia specifica si vor pregati materiale relevante instruirii si evaluarii;
 • Mentin comunicarea cu expertii organizare, derulare formare;
 • Intocmesc si depun rapoarte tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.

Educaţie solicitată: Studii superioare de specialitate in domeniul medical, genetica medicala/boli rare

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniul managementului bolilor rare de peste 10 ani

Competențe solicitate: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic cu aplicatii practice

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

2. Trainer sesiuni practice/schimb de experiență

(Expert național, 5-10 ani experiență)

Atribuții:

 • Vor desfasura seminariile in conformitate cu programa (curricula) aferenta în cadrul schimburilor de experiență și bune practici organizate în mediul online, conform planificării;
 • Vor intocmi documentatia specifica si vor pregati materiale relevante instruirii si evaluarii;
 • Mentin comunicarea cu expertii organizare, derulare formare;
 • Intocmesc si depun rapoarte tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.

Educaţie solicitată: Studii superioare de specialitate in domeniul medical, genetica medicala/boli rare

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniul managementului bolilor rare intre 5 si 10 ani

Competențe solicitate: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic cu aplicatii practice

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

3. Trainer sesiuni practice/schimb de experiență

(Expert național, sub 5 ani experiență)

Atribuții:

 • Vor desfasura seminariile in conformitate cu programa (curricula) aferenta în cadrul schimburilor de experiență și bune practici organizate în mediul online, conform planificării;
 • Vor intocmi documentatia specifica si vor pregati materiale relevante instruirii si evaluarii;
 • Mentin comunicarea cu expertii organizare, derulare formare;
 • Intocmesc si depun rapoarte tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.

Educaţie solicitată: Studii superioare in domeniul asistentei sociale

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniul managementului bolilor rare sub 5 ani

Competențe solicitate: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic cu aplicatii practice

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor și derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selecție.

 

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

Dosarele candidaților se depun la recepția Centrului NoRo, în perioada 20-23.07.2021, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9, Zalău, Sălaj.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • 23 iulie ora 16:00 – termen limita pentru depunerea dosarelor de aplicație;
 • 26 iulie ora 10:00 –publicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților;
 • 27 iulie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 28 iulie - Publicare rezultate după contestație;
 • 29 iulie – Desfășurare etapa II selecție – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 30 iulie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a;
 • 02 august - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

​19.07.2021.

Dan Dorica

președinte

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 

Avand in vedere:

 

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

 

ANUNTAM CONCURS DE SELECTIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR TIPURI DE EXPERTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

 

 

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1.

Expert recrutare, selectie, administrare grup tinta

1

4

 

Expert national, sub 5 ani experiență

 

Prezenta procedura de recrutare si selectie are la baza urmatoarele principii:

 • Egalitate de sanse si nediscriminare
 • Confidentialitate
 • Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate si tratament egal
 • Transparenta
 • Utilizarea eficienta a fondurilor publice

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS

 

EXPERT RECRUTARE, SELECTIE, ADMINISTRARE GRUP TINTA

Codul ocupaţiei: 242320 specialist in recrutare

Atribuţii:

 • Elaboreaza metodologia de identificare, selectie, recrutare, administrare grup tinta;
 • participa la intalnirea de organizare a activitatii;
 • organizeaza evenimente de informare si recrutare a grupului tinta;
 •  planifica si pun in aplicare etapele recrutarii si selectiei grup tinta;
 •  fac demersuri pt incheierea acordurilor de colaborare cu institutii medicale/universitati din toate regiunile din tara;
 •  examineaza si evalueaza conditiile de eligibilitate ale membrilor grupului tinta recrutat;
 • informeaza echipa in legatura cu stadiul de recrutare si selectie;
 •  administreaza baza de date cu membrii grupului tinta;
 •  gestioneaza documentatia specifica-dosarele de recrutare si inregistrare;
 • monitorizeaza implicarea grupului tinta in activitati recrutand si selectand membrii grupului tinta inclusiv pt liste de rezerva;
 • intocmesc si depun rapoarte tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.
  Educaţie solicitată Studii superioare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in: comunicare cu publicul si cu institutii publice, administrarea de documente si baze de date. - 2 ani
Competenţe solicitate Comunicare cu publicul, administrare baze de date, organizare evenimente.

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor si derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selectie

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

 

           Dosarele candidaților se depun la receptia Centrului NoRo, in perioada 13.07.2021 – 19.07.2021, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9,  Zalau, Salaj.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 • 19 Iulie ora 16:00 – termen limita pt depunerea dosarelor de aplicatie;
 • 23 Iulie – Desfasurare etapa I selectie – verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de candidați si publicarea rezultatelor etapei I;
 • 26 Iulie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 27 Iulie - Publicare rezultate etapa I;
 • 29 Iulie – Desfășurare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 30 Iulie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a ;
 • 02 august - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

12.07.2021.    

 

Dan Dorica

președinte

 

Webinar Integrated Care at NoRo Center

ProGeneRare

NoRo Center and ITHACA ePAGs organized a webinar with the topic „Integrated Care at NoRo Center” in 9th of April 2021.
NoRo Center was launched in June 2011. It is innovative in its holistic and centralised approach to rare disease care, providing a ’one-stop-shop’ for people living with a rare disease. Set up by the Romanian Prader Willi Association (RPWA), in partnership with the leading Norwegian Frambu Resource Centre for Rare Disorders, and funded by the EEA and Norway Grants, the Centre combines medical, social and educational services, for patients and their families.

NoRo provides medical and social services and works to increase awareness of rare diseases in the medical and wider community. It was accredited by MoH Romania as a Center of Expertise and participates in the Romanian network RO-NMCA-ID, one of the members of ITHACA. 

NoRo Center collaborates with the CLINICAL EMERGENCY COUNTY HOSPITAL CRAIOVA and the UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY OF CRAIOVA in the project PROGENERARE „Upgrading medical personnel PROfessional skills regarding specialties relevant for multidisciplinary RARE GENEtic diseases management” financed by AMPOCU EU funds, which is a resource for spreading information and for trainning of medical specialist in the field of rare diseases with the goal to improve the quality of medical services in Romania, in the genetic and rare diseases area.

Dowload materials of the event:

Agenda of the event

Presentation Integrated Care at NoRo Center

Presentation Project ProGeneRare 

Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă

ProGeneRare

Din 13 ianuarie 2021 a încetat suspendarea proiectului ProGeneRare. Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru a evita orice riscuri pentru participanții noștri,activitățile şi cursurile din cadrul proiectului vor continua în mediul online. 

Astfel, începȃnd din luna martie 2021 se vor organiza online, cursurile gratuite de educație medicală continuă, în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”. Proiectul este implementat de către Spitalul Clinic Județean De Urgență din Craiova în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova și Asociația Prader Willi Din România și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cursul se adresează medicilor rezidenți / specialiști / primari și asistenților medicali din specialități relevante pentru diagnosticul și managementul bolilor genetice și bolilor rare.

Se vor organiza lunar cate 2 grupe cu 50 – 80 cursanti care vor parcurge cele 5 module de curs: Genetică Medicală, Screening și diagnostic prenatal în bolile rare, Dismorfologie Clinică, Diagnostic multidisciplinar în bolile rare, Genetică Moleculară şi Medicină de laborator.

 

Termen limita depunere dosare: 10 Martie 2021 pentru sesiunea I de curs

                                                        10 Aprilie 2021 pentru sesiunea II de curs

                                                        10 Mai 2021 pentru sesiunea III de curs

                                                        10 Iunie 2021 pentru sesiunea IV de curs

                 20 August 2021 sesiune V de curs

                          15 Septembrie 2021 sesiune VI de curs

                           15 Octombrie 2021 sesiunea VII de curs

 

Anexe-GT inscriere- descarcati documentele de mai jos.

Date de contact:

Experți recrutare, selecție, administrare grup țintă: Dan Alexandra, Almasi Zsuzsa

Telefon: 0730-131555, 0724-522530

E-mail: recrutare@progenerare.ro

AttachmentSize
Microsoft Office document icon Anexe-GT-inscriere-2.doc729.5 KB

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

Avand in vedere:

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

ANUNTAM CONCURS DE SELECTIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR TIPURI DE EXPERTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1

Expert organizare schimb experiență și bune practice

1

6

Expert național, 5-10 ani experiență

 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:

 • Egalitate de șanse și nediscriminare
 • Confidențialitate
 • Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate și tratament egal
 • Transparență
 • Utilizarea eficientă a fondurilor publice

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR, RESPONSABILITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

EXPERT ORGANIZARE SCHIMBURI EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI

Codul ocupației: 143911 director de departament organizare evenimente

Atribuții:

 • coordonarea și organizarea schimburilor de experiență și bune practici;
 • elaborarea metodologiei de organizare și desfășurare a acestei activități;
 • elaborarea metodologiei de selecție a participanților;
 • elaborarea documentației specifice privind desfășurarea și raportarea acestei activități;
 • organziarea aspectelor administrative: transport, cazare, masă, săli desfășurare workshop-uri;
 • asigurarea accesului participanților la infrastructură/studii de caz relevante pentru programul de învățare; colectarea rapoartelor de la membrii grup țintă privind desfășurarea schimbului;
 • elaborarea de articole informative privind desfășurarea schimburilor de experiență; monitorizarea progresului activității și raportarea acesteia;
 • întocmirea și depunerea rapoartelor tehnice, fișe pontaj și alte documente solicitate.

Educație solicitată: Studii superioare. - 3 ani

Cerințe din fișa postului

Experiență solicitată: Experiență în: coordonarea, elaborarea și organizarea de programe de formare/training/educație medicală continuă; coordonarea și monitorizarea de grupuri tematice de învățare/de lucru; gestionarea documente– 5.5 ani

Competențe solicitate: coordonarea, elaborarea și organizarea de programe de formare/training/educație medicală continuă; coordonarea si monitorizarea de grupuri tematice de învățare/de lucru; gestionarea documente.

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor și derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selecție.

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

Dosarele candidaților se depun la recepția Centrului NoRo, în perioada 01.07.2020 – 06.07.2020, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9, Zalău, Sălaj.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • 06 iulie ora 16:00 – termen limita pentru depunerea dosarelor de aplicație;
 • 07 iulie ora 10:00 –publicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților;
 • 08 iulie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 09 iulie - Publicare rezultate după contestație;
 • 10 iulie – Desfășurare etapa II selecție – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 13 iulie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a;
 • 14 iulie - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

01.07.2020.

Dorica Dan

președinte

Pages