Proiect ProGeneRare

Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă

ProGeneRare

Din 13 ianuarie 2021 a încetat suspendarea proiectului ProGeneRare. Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru a evita orice riscuri pentru participanții noștri,activitățile şi cursurile din cadrul proiectului vor continua în mediul online. 

Astfel, începȃnd din luna martie 2021 se vor organiza online, cursurile gratuite de educație medicală continuă, în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”. Proiectul este implementat de către Spitalul Clinic Județean De Urgență din Craiova în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova și Asociația Prader Willi Din România și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cursul se adresează medicilor rezidenți / specialiști / primari și asistenților medicali din specialități relevante pentru diagnosticul și managementul bolilor genetice și bolilor rare.

Se vor organiza lunar cate 2 grupe cu 50 – 80 cursanti care vor parcurge cele 5 module de curs: Genetică Medicală, Screening și diagnostic prenatal în bolile rare, Dismorfologie Clinică, Diagnostic multidisciplinar în bolile rare, Genetică Moleculară şi Medicină de laborator.

 

Termen limita depunere dosare: 10 Martie 2021 pentru sesiunea I de curs

                                                        10 Aprilie 2021 pentru sesiunea II de curs

                                                        10 Mai 2021 pentru sesiunea III de curs

                                                        10 Iunie 2021 pentru sesiunea IV de curs

 

Anexe-GT inscriere- descarcati documentele de mai jos.

Date de contact:

Experți recrutare, selecție, administrare grup țintă: Dan Alexandra, Almasi Zsuzsa

Telefon: 0730-131555, 0724-522530

E-mail: recrutare@progenerare.ro

AttachmentSize
Microsoft Office document icon Anexe-GT-inscriere-2.doc729.5 KB

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

Avand in vedere:

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

ANUNTAM CONCURS DE SELECTIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR TIPURI DE EXPERTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1

Expert organizare schimb experiență și bune practice

1

6

Expert național, 5-10 ani experiență

 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:

 • Egalitate de șanse și nediscriminare
 • Confidențialitate
 • Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate și tratament egal
 • Transparență
 • Utilizarea eficientă a fondurilor publice

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR, RESPONSABILITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

EXPERT ORGANIZARE SCHIMBURI EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI

Codul ocupației: 143911 director de departament organizare evenimente

Atribuții:

 • coordonarea și organizarea schimburilor de experiență și bune practici;
 • elaborarea metodologiei de organizare și desfășurare a acestei activități;
 • elaborarea metodologiei de selecție a participanților;
 • elaborarea documentației specifice privind desfășurarea și raportarea acestei activități;
 • organziarea aspectelor administrative: transport, cazare, masă, săli desfășurare workshop-uri;
 • asigurarea accesului participanților la infrastructură/studii de caz relevante pentru programul de învățare; colectarea rapoartelor de la membrii grup țintă privind desfășurarea schimbului;
 • elaborarea de articole informative privind desfășurarea schimburilor de experiență; monitorizarea progresului activității și raportarea acesteia;
 • întocmirea și depunerea rapoartelor tehnice, fișe pontaj și alte documente solicitate.

Educație solicitată: Studii superioare. - 3 ani

Cerințe din fișa postului

Experiență solicitată: Experiență în: coordonarea, elaborarea și organizarea de programe de formare/training/educație medicală continuă; coordonarea și monitorizarea de grupuri tematice de învățare/de lucru; gestionarea documente– 5.5 ani

Competențe solicitate: coordonarea, elaborarea și organizarea de programe de formare/training/educație medicală continuă; coordonarea si monitorizarea de grupuri tematice de învățare/de lucru; gestionarea documente.

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor și derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selecție.

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

Dosarele candidaților se depun la recepția Centrului NoRo, în perioada 01.07.2020 – 06.07.2020, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9, Zalău, Sălaj.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • 06 iulie ora 16:00 – termen limita pentru depunerea dosarelor de aplicație;
 • 07 iulie ora 10:00 –publicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților;
 • 08 iulie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 09 iulie - Publicare rezultate după contestație;
 • 10 iulie – Desfășurare etapa II selecție – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 13 iulie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a;
 • 14 iulie - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

01.07.2020.

Dorica Dan

președinte

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

Având în vedere:

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experți aprobată ca urmare a evaluării proiectului și semnării contractului de finanțare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

 

ANUNȚĂM CONCURS DE SELECțIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A URMĂTOARELOR TIPURI DE EXPERȚI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

 

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1.

Expert campanie conștientizare boli rare

1

5 luni

(42h/lună)

Expert national, 5-10 ani experiență

 

Prezenta procedura de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:

 • Egalitate de sanse si nediscriminare
 • Confidentialitate
 • Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate si tratament egal
 • Transparenta
 • Utilizarea eficienta a fondurilor publice

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

EXPERT CAMPANIE CONSTIENTIZARE BOLI RARE

Codul ocupatiei: 241311 - specialist organizare

Atribuții:

 • cunoașterea metodologiei de implementare a activitatii; propunerea de modificări ale metodologiei de implementare a activității, dacă este cazul;
 • atragerea si informarea publicului relevant pentru campanie;
 • asigurarea unei bune organizari a tuturor evenimentelor si actiunilor de campanie planificate pentru toate regiunile de dezvoltare din tara;
 • asigurarea atingerii rezultatelor prevazute pt campanie;
 • mentinerea legaturii cu publicul relevant prin actiuni desfasurate in mediul online;
 • justificarea actiunilor desfasurate prin documente specifice-rapoarte, fotografii, print screen, brosuri, email-uri, invitatii, etc;
 • monitorizarea derularii campaniei media;
 • comunicarea cu membri grupului tinta si asigurarea implicarii acestora in actiunile campaniei;
 • intocmirea si depunerea rapoartelor tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.

Educație solicitată Studii superioare. - 3 ani

Cerințe din fișa postului

Experiență solicitată Experienta in: organizarea de evenimente, comunicarea cu publicul, elaborare continut materiale informative si de publicitate – 5.5 ani
Competențe solicitate Comunicare cu publicul, administrare baze de date, organizare evenimente.

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor si derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selectie

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

 

Dosarele candidaților se depun la recepția Centrului NoRo, în perioada 18.06.2020 – 23.06.2020, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9,  Zalau, Salaj.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 • 23 iunie ora 16:00 – termen limita pt depunerea dosarelor de aplicatie;
 • 24 iunie – Desfasurare etapa I selectie – verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de candidați si publicarea rezultatelor etapei I;
 • 25 iunie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 26 iunie - Publicare rezultate etapa I;
 • 29 iunie – Desfășurare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 30 iunie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a ;
 • 01 iulie - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.​

18.06.2020.

Dan Dorica

președinte

 

Anunț privind organizarea cursurilor de formare profesională în domeniul geneticii medicale și bolilor rare în cadrul proiectului ProGeneRare

ProGeneRare

Ținând cont de situația actuală privind pandemia COVID-19, vă informăm că toate cursurile de formare profesională în domeniul geneticii medicale și bolilor rare care urmau să fie organizate în cadrul proiectului ProGeneRare vor fi amânate cel puțin până la sfârșitul lunii aprilie, când vom reveni cu noul calendar al acestora. Vă informăm că în continuare primim dosare de înscriere pentru cursurile din Cluj-Napoca, Oradea, Iași și Timișoara, mai multe informații despre modul de înscriere se pot găsi pe www.apwromania.ro/cursuri2020 .

Vă dorim sănătate,

Zsuzsa Almási și Alexandra Dan

Agenda, Lansarea Campanie ZBR 2020 14.02.2020, Hotel Severus, Zalău

ProGeneRare
 
Lansarea Campanie ZBR 2020
14.02.2020, Hotel Severus, Zalău
 
10.00 – 10.30
Înregistrarea participanților, Welcome coffee
10.30 – 11. 30
Deschiderea oficială: reprezentanți Ministerul Sănătății, reprezentanți ai autorităților locale, Alianța Națională pentru Boli Rare România,
11.30 – 11.50
Prezentarea proiectului ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”, Florina Breban, Asociația Prader Willi din România;
11.50 – 12.10
Video prezentare Centrul NoRo;
12.10 – 12.30
Îngrijirea integrată la Centrul NoRo, Emese Darko, psihopedagog Asociația Prader Willi din România;
12.30 – 13.00
Asociația Noi Pentru Ei (NEI), 2 ani de activitate, Cristian Voina, vicepreședinte asociația NEI;
13.00 – 14.00
Pauză de prânz
14.00 – 15.30
Masă rotundă – asociații de pacienți: Asociația CMT România - Arabela Acălinei, Asociația Gaucher România - Felicia Crăciun, Asociația Pacienților cu Angioedem ereditar – Ramona Petran; Asociația Persoanelor cu Glicogenoză – Mirela Borhan, Asociaţia PKU Life România - Lăcrimioara Vinter, Asociația Română de Hemofilie - tbc, Asociatia Werdnig Hoffman - Veres Robert; Asociatia Națională Miastenia Gravis România – Elena Mărginean;
15.30 – 16.00
Modele de prescriere a tratamentului off-label în diferite țări, Dr. Laura Damian, SCUJ Cluj, Clinica Reumatologie;
16.00 – 16.30
Terapii moderne în bolile rare afectând sistemul nervos central, Dr. Romana Vulturar, Angela Cozma, Adela Sitar-Tăut, Adriana Fodor, Olga Orășan, Adina Chiș, Ramona Suharoschi, Crina Mureșan, Laura Damian;
16.30 – 17.00
Pauză de cafea
17.00 – 17.30
Viața cu o boală rară – studii de caz (Sindromul Prade Willi, Sindromul McCune-Albright, Acondroplazie, tumori neuroendocrine);
17.30 – 18.00
Concluzii și mesaje pentru campanie
 

Pages