Plan de acțiune pentru egalitatea de șanse şi de tratament între femei și bărbați

Egalitatea de șanse şi de tratament între femei și bărbați reprezintă un principiu fundamental al drepturilor omului cu o largă aplicare în diferite domenii. Asociația Prader Willi din România și Centrul NoRo respect acest principiu și legislația în acest domeniu.
Conform Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, pilonul Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați considerăm că realizarea egalității de drept și de fapt între femei și bărbați este un element cheie în prevenirea și eliminarea inechităților sociale manifestate pregnant la nivelul societății contemporane. În fapt, persistența inegalităților dintre femei și bărbați reprezintă o consecință a relațiilor istoric inegale de putere dintre femei și bărbați, care au condus la discriminarea împotriva femeilor de către bărbați și la împiedicarea progresului deplin al femeilor. În mod indiscutabil, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se referă la relațiile sociale între indivizi, atât în spațiul public, cât și în cel privat. Tocmai de aceea elaborarea de politici publice în acest domeniu trebuie să aducă îmbunătățiri asupra vieții sociale, să corecteze acele atitudini și comportamente care ar putea conduce la excluderea sau marginalizarea persoanelor, de un sex sau altul, și să promoveze beneficiile construirii unei societăți incluzive și nediscriminatorii, în care dimensiunea de gen este integrantă, astfel încât să se înregistreze beneficii reale asupra vieții tuturor femeilor și bărbaților și să se elimine orice formă de discriminare și de violență de gen.
Prin adoptarea legislației primare, respectiv Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a asigurat armonizarea legislativă cu reglementările internaționale și comunitare în domeniu.
La nivel național, a fost avută în vedere transpunerea prevederilor Convenției pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), ratificată de către România la data de 7 ianuarie 1982. În egală măsură, au fost transpuse și următoarele acte juridice comunitare relevante în domeniul egalității de șanse între femei şi bărbați: - Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului;
- Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE;
- Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă); - Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii şi furnizarea de bunuri și servicii; - Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială, în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] ; - Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați şi femei în domeniul securității sociale. O serie de aspecte relevante, la nivel național, au fost determinate de dinamica din ultimii ani a reglementărilor în plan legislativ și instituțional: La data de 19 martie 2014 a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 145/2015. În virtutea prevederilor art. 4 alin. (1), prin actul normativ amintit a fost înființat Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Prin Legea nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002, , au fost introduse o serie de reglementări importante care vizează, în general, domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și altele, care se referă la organizarea și funcționarea la nivel instituțional a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați denumită în continuare ANES, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. În acest context, a fost întărită capacitatea administrativă și instituțională a instituției cu atribuții în domeniu prin înființarea mecanismului național în domeniul egalități de șanse între femei și bărbați . Astfel, potrivit art. 23 din Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați promovează principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele naționale. Totodată, au fost reglementate următoarele funcții pe care ANES le îndeplinește, și anume: - de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați; - de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate; - de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;
- de autoritate de stat, prin care se asigură integrarea activă și vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile și programele naționale, controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul său de activitate și funcționarea organismelor din subordinea și coordonarea sa. Prin Rezoluția Parlamentului European din 17 iunie 2010, referitoare la aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare, au fost precizate condiționalitățile generale ex-ante pentru următoarea perioadă de programare pentru fondurile europene, 2014 - 2020 și este menționat, în mod specific, domeniul egalității de gen. În acest context, prin rezoluția sus-menționată a fost prevăzută condiționalitatea generală extante care vizează "existenta capacității administrative pentru implementarea și aplicarea legislației comunitare în domeniul egalității de gen și pentru politicile din domeniul Fondurilor europene structurale și de investiții". Potrivit aspectelor menționate, la nivel național ANES a furnizat expertiză în domeniul gestionării fondurilor externe nerambursabile pentru programarea 2014 – 2020 cu privire la abordarea integratoare de gen participând la elaborarea Ghidului privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, sunt reglementate atribuțiile specifice în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați ale ANES.
Prin toate activitățile noastre, APWR susține egalitatea de șanse dintre femei și bărbați prin:
 • menținerea reprezentativității femeilor în boardul organizației.
 • studierea cauzelor care împiedică participarea femeilor (în special a persoanelor afectate de boli rare și a asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități rare) la viața publică, elaborarea de strategii pentru depășirea unor astfel de bariere, acordarea unei atenții speciale femeilor aparținând grupurilor minorităților etnice;
 • realizarea unor cursuri de formare destinate fetelor și femeilor, pentru dezvoltarea de abilități de leadership;
 • Îmbinarea/Armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, precum și la eliminarea stereotipurilor de gen;
 • Creșterea numărului de oportunități pentru femei în vederea obținerii accesului la locuri de muncă, în special în zonele rurale.
 • Combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor;
 • Valorizarea muncii din sfera de îngrijire și muncă domestică prin furnizarea de servicii publice, politici de infrastructură și protecție socială și promovarea importanței acestei activități la nivel național.
 • Asigurarea accesului universal la informații privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile reproductive pentru fetele și femeile cu dizabilități produse de boli rare.
 • Promovarea unor politici pentru egalitatea de șanse și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor la toate nivelurile.
 • Încurajarea participării femeilor și fetelor cu dizabilități produse de bolile rare pe piața muncii și a independenței lor economice;
 • Reducerea disparităților în ceea ce privește remunerația;
 • Promovarea egalității de gen în procesul decizional;
 • Susținerea stării de sănătate a fetelor și femeilor cu boli rare, a asistentelor lor personale prin activități de consiliere și informare;
Asociația Prader Willi din România
Centrul de Expertiză pentru Boli Rare NoRo
Zalău, E-mail: office@centrulnoro.ro
Tel.: 0260.610.033