Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă ProGeneRare - curs Târgu Mureș

ProGeneRare

În luna iunie 2019 se va organiza, la Târgu Mureș, un curs gratuit de educație medicală continuă, în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”. Proiectul este implementat de către Spitalul Clinic Județean De Urgență din Craiova în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova și Asociația Prader Willi Din România și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

MODULELE cursului vor fi: Genetică Medicală, Screening și diagnostic prenatal în bolile rare, Dismorfologie Clinică, Diagnostic multidisciplinar în bolile rare, Genetică Moleculară şi Medicină de laborator.

La curs SE POT ÎNSCRIE:

 • medici primari/specialiști/rezidenți care lucrează în instituții medicale publice (în instituţii publice care oferă servicii medicale/ de sănătate publică) în domeniile Genetică Medicală, Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie Pediatrică, Neurologie, Neurologie Pediatrică, Endocrinologie, Psihiatrie Pediatrică, Cardiologie, Oftalmologie, ORL, Oncologie Medicală, Medicină de laborator, Medicină Internă, Radiologie-Imagistică Medicală, Medicină de Familie, Anestezie și Terapie Intensivă, Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie și
 • medici de familie care lucrează în cabinete individuale care au contract cu Casa de asigurări de sănătate.

DOCUMENTE NECESARE pentru înscrierea la curs:

 • Buletin/Carte de identitate valabilă – copie semnată conform cu originalul;
 • Certificat de naștere, copie conform cu originalul;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul persoanelor care și-au schimbat numele, față de numele înscris pe diploma de studii), copie semnată conform cu originalul;
 • Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (din care să reiasă codul CUIM) - copie semnată conform cu originalul (doar în cazul medicilor);
 • Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea medicală, din care să reiasă inclusiv locul unde se află instituția publică de sănătate cu care are un contract pe perioadă determinată/nedeterminată) – original/ sau copie a contractului de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate (în cazul medicilor de familie), adnotată conform cu originalul și semnată de către participant;
 • Diplomă de studii (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ) – copie semnată conform cu originalul;
 • Opisul documentelor din Dosarul de candidatură (Anexa 1);
 • Curriculum Vitae în format Europass (Anexa nr. 2), original – sau CV-ul în format Europass în limba română (semnat pe ultima pagină);
 • Formularul de înregistrare în grupul țintă (Anexa nr.3)-original;
 • Chestionar de selecție (Anexa 4)-original;
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor, care include și o notă de informare (Anexa 5)-original;
 • Declarație de evitare dublă finanțare (Anexa 6)-original.

 

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă cu albastru. Documentele anexate în copie vor fi adnotate conform cu originalul și vor fi semnate de către candidat.

Formularele (anexele) se pot descărca de pe https://www.apwromania.ro/inscriereMS.

 

Depunerea dosarului de înscriere:

Dosarul conținând documentele menționate mai sus trebuie trimis, până la data de 15 mai, la sediul Centrului NoRo: Zalău, Sălaj, str. 22 Decembrie 1989, nr. 9 sau scanate prin e-mail la office@apwromania.ro (caz în care, dacă persoana este selectată să participe, va trebui să depună documentele originale înainte de începerea cursului).

Termenul limită de depunere a dosarelor se prelungește până la 20 mai 2019, iar TERMENUL DE ANUNȚ REZULTATE selectie participanți până la 25 mai 2019

TERMEN LIMITĂ pentru înscriere la curs: 15 mai 2019. TERMENUL DE ANUNȚ REZULTATE selecție participanți 20 mai 2019.

 

CRITERII SELECȚIE GRUP ȚINTĂ: conform Metodologiei postate pe site (METODOLOGIE DE INFORMARE, RECRUTARE, SELECȚIE, GESTIONARE, MONITORIZARE A GRUPULUI ȚINTĂ)

http://progenerare.ro/index.php/anunturi/

 

 

Informații suplimentare se pot cere la adresa de e-mail: office@apwromania.ro sau la numărul de telefon: 0730-131555.

 

 

 

 

Întocmit de:                                                                                                     Avizat de:

Experți recrutare, selecție, administrare grup țintă:                                     Manager de proiect

Zsuzsa Almási,                                                                                               Ioana Mihai

Alexandra Dan                                                                                             Coordonator P3

                                                                                                                     Dorica Dan