ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

 

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 
ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI
Avand in vedere:
 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,
ANUNTAM CONCURS DE SELECTIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR TIPURI DE EXPERTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:
 
Nr. crt.
Denumire post
Număr posturi disponibile
Durata Contract (nr. luni)
Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta
1
Expert elaborare ghiduri de practică medicală
              1
2 luni (25h/lună)
 
Expert național, ˃10 ani experiență
2
Expert elaborare ghiduri de practică medicală
1
2 luni (25h/lună)
 
Expert național, 5-10 ani experiență
3
Expert elaborare ghiduri de practică medicală
1
2 luni (25h/lună)
 
Expert național, <5 ani experiență
 
Prezenta procedura de recrutare si selectie are la baza urmatoarele principii:
 • Egalitate de sanse si nediscriminare
 • Confidentialitate
 • Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate si tratament egal
 • Transparenta
 • Utilizarea eficienta a fondurilor publice
DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:
EXPERTI ELABORARE GHIDURI DE PRACTICA MEDICALA
Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare
Atribuţii:
 • elaborarea ghidurilor de practica medicala prin expertiza specifica pe care o detin;
 • elaborarea continutului ghidurilor de practica medicala prin;
 • participarea la intalnirile pentru organizarea si evaluarea activitatii;
 • comunicarea cu memebrii echipei de elaborare ghiduri de practica medicala;
 • intocmirea si depunerea rapoartelor tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate de manager/coordonator;
Educaţie solicitată: Studii superioare de specialitate in domeniul genetica medicala/boli rare. - 6 ani
Cerinţe din fişa postului
Experienţă solicitată Experienta in elaborarea continut pentru materiale didactice/informative cu aplicatii practice. - 10.5 ani
Competenţe solicitate Competente in: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic cu aplicatii practice.
Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1
 
EXPERTI ELABORARE GHIDURI DE PRACTICA MEDICALA
Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare
Atribuţii:
 • elaborarea ghidurilor de practica medicala prin expertiza specifica pe care o detin;
 • elaborarea continutului ghidurilor de practica medicala prin;
 • participarea la intalnirile pentru organizarea si evaluarea activitatii;
 • comunicarea cu memebrii echipei de elaborare ghiduri de practica medicala;
 • intocmirea si depunerea rapoartelor tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate de manager/coordonator;
Educaţie solicitată Studii superioare - 3 ani
Cerinţe din fişa postului
Experienţă solicitată Experienta in elaborarea continut pentru materiale didactice/informative – 5.5           
Competenţe solicitate Competente in: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic.
Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1
 
EXPERT ELABORARE GHIDURI DE PRACTICA MEDICALA
Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare
Atribuţii:
 • elaborarea ghidurilor de practica medicala prin expertiza specifica pe care o detin;
 • elaborarea continutului ghidurilor de practica medicala prin;
 • participarea la intalnirile pentru organizarea si evaluarea activitatii;
 • comunicarea cu memebrii echipei de elaborare ghiduri de practica medicala;
 • intocmirea si depunerea rapoartelor tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate de manager/coordonator;
Educaţie solicitată Studii de specialitate in domeniul genetica medicala/boli rare. – 3 ani
Cerinţe din fişa postului
Experienţă solicitată Experienta in elaborarea continut pentru materiale didactice/informative. - 2.5 ani
Competenţe solicitate Competente in: selectie materiale relevante, sinteza, elaborare, structurare continut informativ si didactic.
Limbi străine solicitat: engleza – nivel B1
 
Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:
 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor si derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selectie
Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:
 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);
Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.
Dosarele candidaților se depun la recepția Centrului NoRo, în perioada 24.09.2019 – 26.09.2019, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9,  Zalau, Salaj.
Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:
 • 26 septembrie ora 16:00 – termen limita pt depunerea dosarelor de aplicație;
 • 27 septembrie ora 10:00 –publicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților;
 • 27 septembrie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 30 septembrie - Publicare rezultate după contestație;
 • 30 septembrie – Desfășurare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 01 octombrie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a ;
 • 02 octombrie- Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.
24.09.2019                                                                                          Dan Dorica, președinte