ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

Având în vedere:

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experți aprobată ca urmare a evaluării proiectului și semnării contractului de finanțare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

 

ANUNȚĂM CONCURS DE SELECțIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A URMĂTOARELOR TIPURI DE EXPERȚI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

 

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1.

Expert campanie conștientizare boli rare

1

5 luni

(42h/lună)

Expert national, 5-10 ani experiență

 

Prezenta procedura de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:

 • Egalitate de sanse si nediscriminare
 • Confidentialitate
 • Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate si tratament egal
 • Transparenta
 • Utilizarea eficienta a fondurilor publice

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

EXPERT CAMPANIE CONSTIENTIZARE BOLI RARE

Codul ocupatiei: 241311 - specialist organizare

Atribuții:

 • cunoașterea metodologiei de implementare a activitatii; propunerea de modificări ale metodologiei de implementare a activității, dacă este cazul;
 • atragerea si informarea publicului relevant pentru campanie;
 • asigurarea unei bune organizari a tuturor evenimentelor si actiunilor de campanie planificate pentru toate regiunile de dezvoltare din tara;
 • asigurarea atingerii rezultatelor prevazute pt campanie;
 • mentinerea legaturii cu publicul relevant prin actiuni desfasurate in mediul online;
 • justificarea actiunilor desfasurate prin documente specifice-rapoarte, fotografii, print screen, brosuri, email-uri, invitatii, etc;
 • monitorizarea derularii campaniei media;
 • comunicarea cu membri grupului tinta si asigurarea implicarii acestora in actiunile campaniei;
 • intocmirea si depunerea rapoartelor tehnice, fise pontaj si alte documente solicitate.

Educație solicitată Studii superioare. - 3 ani

Cerințe din fișa postului

Experiență solicitată Experienta in: organizarea de evenimente, comunicarea cu publicul, elaborare continut materiale informative si de publicitate – 5.5 ani
Competențe solicitate Comunicare cu publicul, administrare baze de date, organizare evenimente.

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

 

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor si derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selectie

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

 

Dosarele candidaților se depun la recepția Centrului NoRo, în perioada 18.06.2020 – 23.06.2020, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9,  Zalau, Salaj.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 • 23 iunie ora 16:00 – termen limita pt depunerea dosarelor de aplicatie;
 • 24 iunie – Desfasurare etapa I selectie – verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de candidați si publicarea rezultatelor etapei I;
 • 25 iunie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 26 iunie - Publicare rezultate etapa I;
 • 29 iunie – Desfășurare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 30 iunie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a ;
 • 01 iulie - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.​

18.06.2020.

Dan Dorica

președinte