ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

ProGeneRare

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operatiunea: ”Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”

Contract: POCU/91/4/8/108073

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL DIN AFARA ORGANIGRAMEI

Avand in vedere:

 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO în cadrul cărora sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă, cu modificări și completări;
 • Instrucțiuni emise de Autoritatea de management a PO în cadrul căruia sunt finanțate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Ghidul Solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare și lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”,

ANUNTAM CONCURS DE SELECTIE PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR TIPURI DE EXPERTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POCU/91/4/8/108073 „Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)”:

Nr. crt.

Denumire post

Număr posturi disponibile

Durata Contract (nr. luni)

Categoria în care se încadrează postul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

1

Expert organizare schimb experiență și bune practice

1

6

Expert național, 5-10 ani experiență

 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:

 • Egalitate de șanse și nediscriminare
 • Confidențialitate
 • Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate și tratament egal
 • Transparență
 • Utilizarea eficientă a fondurilor publice

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR, RESPONSABILITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

EXPERT ORGANIZARE SCHIMBURI EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI

Codul ocupației: 143911 director de departament organizare evenimente

Atribuții:

 • coordonarea și organizarea schimburilor de experiență și bune practici;
 • elaborarea metodologiei de organizare și desfășurare a acestei activități;
 • elaborarea metodologiei de selecție a participanților;
 • elaborarea documentației specifice privind desfășurarea și raportarea acestei activități;
 • organziarea aspectelor administrative: transport, cazare, masă, săli desfășurare workshop-uri;
 • asigurarea accesului participanților la infrastructură/studii de caz relevante pentru programul de învățare; colectarea rapoartelor de la membrii grup țintă privind desfășurarea schimbului;
 • elaborarea de articole informative privind desfășurarea schimburilor de experiență; monitorizarea progresului activității și raportarea acesteia;
 • întocmirea și depunerea rapoartelor tehnice, fișe pontaj și alte documente solicitate.

Educație solicitată: Studii superioare. - 3 ani

Cerințe din fișa postului

Experiență solicitată: Experiență în: coordonarea, elaborarea și organizarea de programe de formare/training/educație medicală continuă; coordonarea și monitorizarea de grupuri tematice de învățare/de lucru; gestionarea documente– 5.5 ani

Competențe solicitate: coordonarea, elaborarea și organizarea de programe de formare/training/educație medicală continuă; coordonarea si monitorizarea de grupuri tematice de învățare/de lucru; gestionarea documente.

Limbi străine solicitate: engleza – nivel B1

Selecția personalului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea dosarelor de selecție;
 2. Analiza CV-urilor și derularea interviului;
 3. Elaborarea și aprobarea raportului de selecție.

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:

 1. CV, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale actelor de studii;
 4. adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, originale sau copii conform cu originalul;
 5. copia documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.);

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

Dosarele candidaților se depun la recepția Centrului NoRo, în perioada 01.07.2020 – 06.07.2020, intre orele 0800-1600, adresa: Strada 22 Decembrie 1989, nr. 9, Zalău, Sălaj.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • 06 iulie ora 16:00 – termen limita pentru depunerea dosarelor de aplicație;
 • 07 iulie ora 10:00 –publicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților;
 • 08 iulie ora 16:00 - – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 09 iulie - Publicare rezultate după contestație;
 • 10 iulie – Desfășurare etapa II selecție – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 13 iulie ora 16:00 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a;
 • 14 iulie - Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

01.07.2020.

Dorica Dan

președinte